Weles - Regulamin

Regulamin korzystania z platformy e-learningowej dostępnej na stronie wspolnota.edu.pl

AR3Nsr3MODyx34lyW2gX7m6PgjJml6WJlKTTmhwd_cBO2LSy6JQ5eA8Xo7at6IGRgiGeNuE0qANsq7IycEwBDL53L2ajrsWsibss1iy-3_7rD_68RWAZB1tBpFQh_g


Regulamin korzystania z platformy e-learningowej dostępnej na stronie
wspolnota.edu.pl

 

§1 Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z platformy e-learningowej oraz z usług z nim związanych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usług.
 2. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z platformy e-learningowej. 
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z platformy e-learningowej, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy e-learningowej Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 
 5. Rejestracja na platformie oznacza akceptację wszystkich zapisów Regulaminu.
 

§2 Definicje 
 1. Usługodawca - administrator serwisu, odpowiedzialny za funkcjonowanie platformy e-learningowej i za oferowane w nim Usługi. 
 2. Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika, usługi według ich opisu zamieszczonego na platformie e-learningowej polegające na samodzielnej nauce przez Użytkownika. Usługi obejmują: 
  1. Udostępnianie Użytkownikowi materiałów edukacyjnych, 
  2. Udostępnianie bieżącej weryfikacji postępów Użytkownika. 
 3. Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się do platformy e-learningowej, konto pozwalające na korzystanie z Usług, posiadanie Konta jest wymagane do korzystania z platformy e-learningowej. 
 4. Użytkownik - każdy podmiot (pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, ułomna osoba prawna), który w jakikolwiek sposób korzysta z Usług dostępnych na platformie e-learningowej. 
 

§3 Prawa i obowiązki Użytkownika 
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z platformy e-learningowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
  1. nie wprowadzania do platformy e-learningowej treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.); 
  2. nie wprowadzania do platformy e-learningowej treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy; 
  3. nie wprowadzania do platformy e-learningowej treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami; 
  4. nie zamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe; 
  5. nierozpowszechniania treści pornograficznych;
  6. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej. 
 2. Nadto, Użytkownik zobowiązuje się do: 
  1. ochrony swojego hasła do Konta Użytkownika przed poznaniem go przez osoby trzecie, 
  2. niepublikowania, użyczania, sprzedawania hasła w jakiejkolwiek formie, 
  3. niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania platformy e-learningowej, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z platformy e-learningowej innym Użytkownikom, 
  4. niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień, 
  5. nienaruszania praw podmiotów trzecich, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich oraz dóbr osób trzecich, 
  6. nie wprowadzania do platformy e-learningowej treści o charakterze bezprawnym. 
 3. Użytkownik zalogowany do swojego konta na urządzeniu dostępnym publicznie (umieszczonym np. w szkole, w kawiarni internetowej itp.) jest zobowiązany do wylogowania się bezpośrednio po zakończeniu korzystania z platformy e-learningowej, poprzez naciśnięcie odnośnika "Wyloguj". 
 4. Usługodawca nie odpowiada za skutki utraty hasła na rzecz osoby trzeciej. 
 5. Użytkownik może logować się do swojego konta z dowolnego urządzenia spełniającego wymogi techniczne wskazane w Regulaminie, podłączonego do Internetu. 
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie na platformie e-learningowej treści, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu. 
 

§4 Warunki świadczenia Usług
 1. Do korzystania z funkcjonalności platformy e-learningowej nie ma konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych aplikacji na komputerze użytkownika. W procesie logowania, platforma e-learningowa dokona diagnozy systemu Użytkownika i sprawdzi, czy wszystkie zalecane programy i ustawienia są prawidłowe. Jeśli nie, system wskaże skąd można pobrać brakujące oprogramowanie. 
 2. Jeśli inaczej nie określono, Szkolenia oraz poszczególne elementy w nich użyte stanowią własność Weles  Sp. z.o.o. sk  i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 904 z późn. zm.). Nie dotyczy to szkoleń gotowych zakupionych przez Weles Sp. z.o.o. sk w formie licencji u dostawców zewnętrznych, do których to Szkoleń pełne prawa autorskie przysługują poszczególnym dostawcom zewnętrznym. 
 3. Autorzy Szkoleń, a także wszelkich informacji publikowanych na platformie e-learningowej i jej Zasobach dołożyli starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz. 
 4. Weles Sp. z.o.o. sk zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Szkoleniach i innych Zasobach Platformy e-learningowej bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 5. Weles zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłaty abonamentowej z tytułu korzystania z platformy. W przypadku wprowadzenia opłaty abonamentowej Weles poinformuje użytkowników na minimum 14 dni przed planowanym wdrożeniem opłaty  
 6. Informacje zawarte na platformie e-learningowej, szkoleniach i innych zasobach służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. 
 7. Weles Sp. z.o.o. sk nie ponosi odpowiedzialności za: 
  1. działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika, 
  2. przypadki braku dostępności platformy e-learningowej, Szkoleń i innych zasobów zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Platformy e-learningowej, Szkoleń oraz innych Zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji, 
  3. szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z platformy e-learningowej, Szkoleń i innych Zasobów (dodatkowe materiały czy informacje zamieszczone na platformie), w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych. 
 

§5 Odpowiedzialność Usługodawcy 
 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane na platformie e-learningowej były zawsze aktualne, kompletne, prawdziwe, rzeczowe, rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym. Usługodawca oświadcza, że według jego najlepszej woli i wiedzy zawartość Platformy e-learningowej odpowiada tym właśnie cechom. 
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby pobieranie przez użytkownika plików z serwerów Usługodawcy wiązało się z jak najmniejszym ryzykiem wystąpienia jakichkolwiek szkód po ich stronie. 
 

§6 Polityka prywatności
 1. Weles  Sp. z.o.o. sk szanuje i chroni prywatność Użytkowników. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Weles sp z o.o. sk (zwana dalej również Spółką). 
 2. Dane osobowe Użytkowników Platformy e-learningowej będą przetwarzane przez Weles Sp. z.o.o. sk, w celach świadczenia usług, archiwizacji. 
 3. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 4. Użytkownik rejestrując się na Platformie wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych i informacyjnych przez Weles. 
 5. Użytkownik może zgłosić sprzeciw dotyczący przesyłania informacji marketingowych oraz przetwarzania danych przez Platformę. 
 6. Usługodawca realizuje sprzeciw zgłoszony przez użytkownika poprzez usunięcie konta użytkownika z systemu. Usunięcie konta skutkuje utratą informacji o postępach zrealizowanych na Platformie oraz brak możliwości korzystania z Platformy na wskazanym koncie użytkownika. 
 7. Usługodawca może udostępniać dane osobowe Użytkowników na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa. 
 8. Dane Użytkownika nie będą nigdy udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem informacji takich jak „nazwa użytkownika (pseudonim)”, które to informacje mogą być wyświetlane na publicznym profilu Użytkownika oraz innych podstronach Serwisu (np. prezentujących listy użytkowników w formie rankingów). 
 9. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”). 
 10. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług na platformie e-learningowej. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. 
 11. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 
 

§7 Własność Intelektualna
 1. Platforma e-learningowa oraz materiały w niej zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, interfejsy ich wybór i zestawienia na Platformie e-learningowej podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.). Użytkownik poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy i opinii za pośrednictwem Serwisu, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez Weles  Sp. z.o.o. sk oraz na oznaczenie ich Loginem Użytkownika oraz imieniem i nazwiskiem Użytkownika. 
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych na Platformie e-learningowej przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. 
 3. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje na Platformie e-learningowej utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych. 
 4. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych. 
 5. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: 
  1. zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtwarzanie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu lub jego części lub utworów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; 
  2. pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części. 
 6. Jakiekolwiek inne niż określone powyżej korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronie Serwisu bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy udzielonej na piśmie jest zabronione, i stanowi naruszenie praw Usługodawcy (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych na podstawie współpracy z Usługodawcą są udostępniane na na Platformie e-learningowej) do Serwisu, podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. 
 

§8 Postanowienia końcowe 


 1. Wobec zamiaru dalszego rozwijania Platformy e-learningowej Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz zasadach polityki prywatności. Każdorazowy rozwój Platformy e-learningowej traktowany jest jako ważna przyczyna uprawniająca do zmiany w/w Postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. 
 2. Informacja o zmianie treści Regulaminu zostanie ujawniona na łamach Serwisu. Stosownie do treści art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204; ze zm.), na żądanie Użytkownika, Usługodawca informuje go o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzonych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych. Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu, powinien opuścić platformę e-learningową i nie korzystać z jej Usług.